9 sierpnia 2022r. – 10 sierpnia 2022r.

NAJWAŻNIEJSZE: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Link: Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia  Opis: W projekcie zwiększa się dostęp do badań diagnostycznych np. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie mógł wystawiać skierowanie na badanie tomografii komputerowej płuc po stwierdzeniu nieprawidłowości w badaniu radiologicznym klatki piersiowej przy wskazaniach do […]

19 lipca 2022 r. – 8 sierpnia 2022 r.

NAJWAŻNIEJSZE: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury Link: Rozporządzenie Ministra Zdrowia Opis:Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z realizacji przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach […]

11 lipca 2022r. – 18 lipca 2022r.

NAJWAŻNIEJSZE: Obwieszczenie ws. rekomendacji nr 65/2022 do zlecenia 059/2022 zmiana sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej Link: Obwieszczenie  Opis:Obwieszczenie zaakceptowane przez MZ uwzględniające wzrost najniższego wynagrodzenia wprowadzany ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. […]

30 czerwca 2022r. – 10 lipca 2022r.

NAJWAŻNIEJSZE: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Link: Rozporządzenie Ministra Zdrowia  Opis:Przedmiotowe rozporządzenie MZ związane jest z realizacją działań wspierających politykę antynikotynową modyfikując Program profilaktyki chorób od tytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), dostosowując go do wyzwań określonych w mapach […]

27 czerwca 2022r. – 29 czerwca 2022r.

NAJWAŻNIEJSZE: Ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw Link: Ustawa  Opis:Najważniejsze zmiany:a) dodanie do definicji ustawowych pojęć „stażysta” i „rezydent”,b) zmiana terminu z 1 lipca 2021 r. na termin do 1 lipca 2022 r., wyznaczonego dla […]

20 czerwca 2022r. – 26 czerwca 2022 r.

NAJWAŻNIEJSZE: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej Link: Rozporządzenie Ministra Zdrowia  Opis: Projektowana zmiana ma na celu doprecyzowanie zasad przekazywania przez usługodawców do Systemu Informacji Medycznej, zwanego dalej […]

3 czerwca 2022r. – 20 czerwca 2022r.

NAJWAŻNIEJSZE: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Link: Rozporządzenie Ministra Zdrowia  Opis: Program pilotażowy elektronicznej rejestracji centralnej obejmuje świadczenia z zakresu: kardiologii, rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowe; W ramach programu pilotażowego weryfikacji zostaną […]

26 maja 2022r. – 2 czerwca 2022r.

NAJWAŻNIEJSZE: Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Link: Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia  Opis: Dzięki dodanym badaniom diagnostycznym do katalogu świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej uzyskają możliwość: – podjęcia leczenia bez konieczności konsultacji specjalistycznych (badania różnicujące przyczyny niedokrwistości), – […]

17 maja 2022r. – 25 maja 2022r.

NAJWAŻNIEJSZE: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych Link: Rozporządzenie Ministra Zdrowia  Opis: Zmiana polega na tym, że podmioty lecznicze, które wykonują działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, mogły nabywać produkty lecznicze w zakresie pełnego asortymentu. Proponuje się także […]

10 maja 2022r. – 16 maja 2022r.

  NAJWAŻNIEJSZE: Rozporządzenie MZ z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Link: Rozporządzenie Ministra Zdrowia  Opis: W związku z poprawą stanu epidemiologicznego skutkującego zmniejszeniem gwałtownego rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem Sars-CoV-2 uznano, że zachodzi konieczność do zastąpienia stan epidemii stanem zagrożenia epidemicznego. Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego nastąpi […]