16 marca 2022r. – 23 marca 2022r.

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Link: Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia Opis: Celem zmiany przedmiotowego rozporządzenia jest zawieszenie stosowania przepisów dotyczących zasady obniżania współczynnika korygującego w przypadku zwiększenia po dniu 1 lipca 2021 r. Kwoty zobowiązania funduszu wynikającego ze wzrostu: 1) ceny […]

10 marca 2022r. – 15 marca 2022r.

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. O pomocy obywatelom ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Link: Ustawa Opis: Przedmiotowa ustawa stanowi konsekwencje napływu ukraińskich uchodźców w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa regulując kwestie związane z legalizacją pobytu na obszarze rp a także dostępu do […]

3 marca 2022r. – 9 marca 2022r.

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. O zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej Link: Ustawa  Opis:W związku z faktem, iż wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotne ulegnie przedłużeniu o kolejne 6 miesięcy, do dnia 31 grudnia 2022 r. Zaproponowano zmiany, które umożliwią przyjęcie za podstawę wyliczenia […]

24 lutego 2022r. – 2 marca 2022r.

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Zarządzenie nr 24/2022/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 Link: Zarządzenie Prezesa Opis:Wprowadzona zmiana polega na finansowaniu od dnia 1 kwietnia 2022 r. Na podstawie zawartych z nfz umów, świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem covid-19. Od […]

10 lutego 2022r. – 23 lutego 2022r.

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2022 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 plus” Link: Rozporządzenie Ministra Zdrowia Opis: Wprowadzone zmiany mają na celu umożliwienie skorzystania z tego programu pilotażowego jak największej liczbie świadczeniobiorców, którzy w roku przeprowadzenia programu ukończą lub ukończyli 40. Rok życia (uwzględniany jest rok […]

3 lutego 2022r. – 9 lutego 2022r.

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej Link: Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia Opis: Centra medycznej pomocy doraźnej oraz platforma pierwszego kontaktu – to podstawy nowego modelu udzielania pomocy medycznej w nocy i w święta, który miałby […]

27 stycznia 2022r. – 2 lutego 2022r.

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu Link: Ustawa  Opis:  Ustawa rozszerza ochronę taryfową m.in. Na podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby udzielania tych świadczeń […]

23 stycznia 2022r. – 26 stycznia 2022r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w systemie ewidencji zasobów ochrony zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji Link: Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia Opis: Celem nowelizacji jest przesunięcie terminu, od którego usługodawcy będący podmiotami leczniczymi wykonującymi działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne udzielający świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom […]