5 grudnia 2022r. – 27 grudnia 2022r.

NAJWAŻNIEJSZE: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej Link: Rozporządzenie Ministra Zdrowia  Opis:Zmiany mają na celu dostosowanie przepisów regulujących sposób ustalania ryczałtu systemu zabezpieczenia do nowej sytuacji, nie przewidzianej w pierwotnej wersji tego rozporządzenia, w której w wyniku kolejnej […]

21 listopada 2022r. – 4 grudnia 2022r.

NAJWAŻNIEJSZE: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Link: Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia  Opis:  Projekt dodaje nowe świadczenia opieki zdrowotnej tj. nadzór telemetryczny nad pacjentami z implantowanymi urządzeniami wszczepialnymi. Wprowadzenie świadczenia „Nadzór telemetryczny nad pacjentami z implantowanymi urządzeniami wszczepialnymi” ma na celu zapewnienie bezpiecznego, kompleksowego wsparcia dla […]

1 listopada 2022r. – 20 listopada 2022r.

NAJWAŻNIEJSZE: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologiczne Link: Rozporządzenie Ministra Zdrowia  Opis: Rozporządzenie wprowadza zmianę realizacji programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej polegającą na rozszerzeniu jego realizacji na województwa dolnośląskie, łódzkie, małopolskie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie […]

13 października 2022r. – 31 października 2022r.

NAJWAŻNIEJSZE: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego Link: Rozporządzenie Rady Ministrów  Opis:W rozporządzeniu przewiduje się przedłużenie do dnia 31 grudnia 2022 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów.   OPUBLIKOWANE W DZIENNIKU USTAW: Rozporządzenie Ministra […]

3 października 2022r. – 12 października 2022r.

NAJWAŻNIEJSZE: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Link: Rozporządzenie Ministra Zdrowia  Opis: Projekt rozporządzenia wprowadza zmianę warunków realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w znieczuleniu, w tym: została poszerzona lista procedur diagnostycznych, które mogą być realizowane w znieczuleniu oraz zostały określone kryteria kwalifikacji do badań tomografii komputerowej […]

23 września 2022r. – 2 października 2022 r.

NAJWAŻNIEJSZE: Zarządzenie Nr 124/2022/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna Link: Zarządzenie Prezesa NFZ  Opis:Zmiany polegają na: wprowadzeniu definicji porady wstępnej, która jest realizowana przez lekarza poz w ramach stawki kapitacyjnej lekarza poz. Celem porady wstępnej jest potwierdzenie bądź wykluczenie wstępnego rozpoznania […]

15 września 2022r. – 22 września 2022 r.

NAJWAŻNIEJSZE: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Link: Rozporządzenie Ministra Zdrowia  Opis: Rozporządzenie wprowadza świadczenia opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej oraz finansowanie tych świadczeń środkami z budżetu powierzonego. Zmiana przepisów ma na celu umożliwienie dostępu co najmniej do:a. badań diagnostycznych […]

13 września 2022r. – 14 września 2022r.

NAJWAŻNIEJSZE: Pieniądze na komputery dla POZ Link: Komunikat  Opis:Ministerstwo Zdrowia startuje z projektem e-Gabinet+. Jego celem jest wyposażenie placówek POZ w sprzęt komputerowy oraz udostępnienie aplikacji e-Gabinet+, która ułatwia obsługę pacjentów i raportowanie do NFZ. Wnioski można składać do 31 października 2022 r. lub wyczerpania puli 95 mln zł.   PROJEKTY USTAW I ROZPORZĄDZEŃ: Projekt […]

31 sierpnia 2022r. – 12 września 2022r.

NAJWAŻNIEJSZE: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Link: Rozporządzenie Ministra Zdrowia  Opis: Rozporządzenie wycofuje się ze stosowania amalgamat stomatologiczny dla całej populacji uprawnionych pacjentów. W miejsce wycofywanego amalgamatu stomatologicznego stosowane będą dla całej populacji uprawnionych świadczeniobiorców bezpieczne dla pacjentów, lekarzy dentystów oraz […]

18 sierpnia 2022r. – 30 sierpnia 2022 r.

NAJWAŻNIEJSZE: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji Link: Rozporządzenie Ministra Zdrowia  Opis: Rozporządzenia zmienia zakres danych przekazywanych przez usługodawców do Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia, zwanej dalej „SEZOZ”, w zakresie środków ochrony […]