10 maja 2022r. – 16 maja 2022r.

  NAJWAŻNIEJSZE: Rozporządzenie MZ z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Link: Rozporządzenie Ministra Zdrowia  Opis: W związku z poprawą stanu epidemiologicznego skutkującego zmniejszeniem gwałtownego rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem Sars-CoV-2 uznano, że zachodzi konieczność do zastąpienia stan epidemii stanem zagrożenia epidemicznego. Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego nastąpi […]

29 kwietnia 2022r. – 9 maja 2022r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa Link: Projekt Ustawy   Opis:Zmieniony projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, który zawiera następujący zmiany: Włączono Agencję w proces związany z IOWISZ i doprecyzowano, że inwestycje przewidziane w zatwierdzonym planie naprawczo-rozwojowym będą wyłączone z konieczności uzyskiwania opinii o celowości inwestycji; Plan rozwojowy będzie opracowywany […]

21 kwietnia 2022r. – 28 kwietnia 2022r.

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Rozporządzenie MZ z dnia 27 kwietnia 2022 r. Uchylające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem Sars-COV-2 Link: Rozporządzenie Ministra Zdrowia Opis: Spadek liczby osób wymagających izolacji na zasadach określonych uchylanym rozporządzeniem oraz zmiana zasad finansowania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów z covid-19 wynikająca […]

14 kwietnia 2022r. – 20 kwietnia 2022r.

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Rozporządzenie MZ z dnia 14 kwietnia 2022 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Link: Rozporządzenie Ministra Zdrowia Opis: Rozporządzenie zmienia zasady finansowania testów w kierunku koronawirusa. Lekarz poz, na podstawie oceny stanu zdrowia, w tym objawów, które mogą wskazywać na covid-19 będzie podejmował decyzję o skierowaniu […]

7 kwietnia 2022r. – 13 kwietnia 2022r.

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Rozporządzenie MZ z dnia 4 kwietnia 2022 r. W sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. Do dnia 31 grudnia 2022 r. Link: Rozporządzenie Ministra Zdrowia Opis: Okres obliczeniowy traktowany jako okres rozliczeniowy obejmujący 2019 r., Usunięto […]

30 marca 2022r. – 6 kwietnia 2022r.

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Projekt Ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Link: Projekt Ustawy Opis: Zastąpienie wyrazów: „Do dnia 1 lipca 2021 r.” wyrazami „Do dnia 1 lipca 2022 r.”, w celu zapewnienia realizacji wzrostu najniższych wynagrodzeń zasadniczych w terminie określonym w stanowisku Trójstronnego Zespołu do […]

24 marca 2022r. – 29 marca 2022r.

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Zarządzenie nr 38/2022/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Link: Zarządzenie Prezesa NFZ Opis: Najistotniejsza zmiana odnosi się do podwyższenia wartości stawek kapitacyjnych, porad i ryczałtów o wartość 4.5% poz od 1 kwietna 2022 r. Przedmiotowe zarządzenie znosi okres […]

16 marca 2022r. – 23 marca 2022r.

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Link: Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia Opis: Celem zmiany przedmiotowego rozporządzenia jest zawieszenie stosowania przepisów dotyczących zasady obniżania współczynnika korygującego w przypadku zwiększenia po dniu 1 lipca 2021 r. Kwoty zobowiązania funduszu wynikającego ze wzrostu: 1) ceny […]

10 marca 2022r. – 15 marca 2022r.

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. O pomocy obywatelom ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Link: Ustawa Opis: Przedmiotowa ustawa stanowi konsekwencje napływu ukraińskich uchodźców w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa regulując kwestie związane z legalizacją pobytu na obszarze rp a także dostępu do […]

3 marca 2022r. – 9 marca 2022r.

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. O zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej Link: Ustawa  Opis:W związku z faktem, iż wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotne ulegnie przedłużeniu o kolejne 6 miesięcy, do dnia 31 grudnia 2022 r. Zaproponowano zmiany, które umożliwią przyjęcie za podstawę wyliczenia […]