fbpx

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KLIMEDSOFT


1. Definicje

Serwis – Serwis internetowy Klimedsoft dostępny pod adresem https://klimedsoft.pl/.

Usługodawca – Piotr Klik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Klik Klimedsoft z siedzibą w 31-589 Kraków, ul. Sołtysowska12H/65, NIP: 944-196-25-89, Regon: 366897280.

Usługobiorca –osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu. Usługobiorcą nie może być osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu wraz ze wszystkimi, wymienionymi w jego treści załącznikami. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Konto – część Serwisu, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.

Login – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), ustalany w Serwisie samodzielnie przez Usługobiorcę podczas procesu Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta.

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany w Serwisie samodzielnie przez Klienta

Newsletter – udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą.

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta.


2. Zakres usług


1. Działanie Serwisu polega na:

a) gromadzeniu wybranych, publicznie dostępnych informacji na temat publikowanych przepisów prawnych oraz toczących się prac legislacyjnych,
b) prezentacji tych informacji na stronie internetowej Serwisu,
c) selekcji wybranych projektów na podstawie kryteriów odnoszących się m.in. do ich treści,
d) prezentacji wyselekcjonowanych projektów w ramach modułów tematycznych,
e) prezentowaniu artykułów tematycznych.

2. Serwis będzie aktualizowany w zakresie punkty 1 lit a-d w okresach 2 tygodniowych, w pozostałym zakresie według uznania Usługodawcy.


3. Usługobiorca, aby skorzystać z Serwisu musi wykupić abonament oraz założyć Konto.


4. Płatności za abonament Usługobiorca może dokonać za pośrednictwem metod płatności udostępnianych w Serwisie przez zewnętrznego operatora.


5. Założenia Konta w Serwisie polega na utworzeniu Loginu i Hasła.


6. Z chwilą dokonania płatności przez Usługobiorcę dochodzi pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą do zwarcia umowy o świadczenie usług.


3. Zasady świadczenia usług


1. Korzystanie z Serwisu, w tym przeglądanie dowolnych treści udostępnianych w Serwisie, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.


2. Usługobiorca jest zobowiązany przy wykupieniu dostępu do Serwisu do wybrania czasu trwania dostępu do Serwisu.


3. Po wybraniu rodzaju abonamentu Usługobiorca jest zobowiązany do dokonania płatności za wybrany czas trwania dostępu do Serwisu.


4. Po dokonaniu płatności Usługobiorca otrzymuje dostęp do Serwisu na wybrany przez siebie okres.


5. Rozwiązanie umowy z Usługodawcą następuje:


1) po upływie wybranego terminu dostępu do Serwisu.
2) po likwidacji konta w serwisie.


6. Informacje prezentowane w Serwisie nie stanowią pełnego odzwierciedlenia czynności prawnych lub faktycznych podejmowanych przez organy zaangażowane w prace legislacyjne, a jedynie odzwierciedlają wybrane informacje zamieszczone na stronach internetowych tych instytucji w sposób publicznie dostępny. Informacje te mogą być prezentowane w Serwisie z opóźnieniem, w sposób wypaczony lub w ogóle nie podlegać prezentacji ze względu na ich niezamieszczenie lub inne nieprzewidziane działania osób odpowiedzialnych za zamieszczanie informacji na tych stronach. Okoliczności te mogą również wpłynąć na dobór aktów normatywnych prezentowanych w ramach poszczególnych modułów.


7. Tekst przepisów projektów zamieszczonych w Serwisie może nie odzwierciedlać w pełni tekstu zamieszczonego w wykorzystanych źródłach.


8. Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu wybranych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu.


9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje lub działania Usługobiorcy ani jego klientów podjęte na podstawie informacji prezentowanych w Serwisie.


10. Usługobiorca, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i promocjach Usługodawcy lub w inny sposób udostępniony przez Usługodawcę zapisał się na Newsletter będzie otrzymywał Newsletter. O terminie wysyłki Newsletteru decyduje Usługodawca. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newsletteru.


4. Bezpieczeństwo i zagrożenia


1. Korzystanie z wybranych funkcjonalności Serwisu wymaga od Usługobiorcy weryfikacji tożsamości poprzez wprowadzenie Loginu (adresu e-mail) i hasła.


2. Korzystanie z Serwisu może narazić Usługobiorcę na zagrożenia typowe dla usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji dostępnych online, w szczególności mogą one polegać na próbie przechwycenia od niego danych logowania w celu ich wykorzystania w innych serwisach.


3. Zagrożenie to może przybrać formę fałszywych maili, podających się za wysłane przez Usługodawcę.


4. Ponadto, aby uniknąć, wskazanych zagrożeń, Usługobiorca powinien unikać wykorzystywania w Serwisie danych logowania identycznych, jak w innych serwisach czy usługach. Usługodawca nie wysyła niezamówionych maili, wymagających działania ze strony Usługobiorców, w tym w szczególności, podawania przez nich danych logowania. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do otrzymanej korespondencji – skontaktuj się z nami.


5. Wymagania techniczne


1. Serwis jest dostępny online, nie wymaga instalacji na urządzeniu mobilnym ani stacjonarnym. Usługobiorca może z niego korzystać na każdym urządzeniu posiadającym odpowiednie oprogramowanie, niezbędne do przeglądania stron www. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędna jest odpowiednia wersja przeglądarki internetowej. Serwis powinien wyświetlać się prawidłowo w następujących przeglądarkach: Safari (Wersja 12 lub późniejsza), Chrome (wersja 83 lub późniejsza), Firefox (wersja 74 lub późniejsza).


2. W przypadku korzystania ze starszej wersji przeglądarki lub innego programu niż wymienione powyżej, Serwis może wyświetlać się nieprawidłowo lub w ogóle się nie uruchamiać.


3. Aby otrzymywać Newsletter Usługobiorca musi korzystać z poczty elektronicznej (adresu e-mail).


6. Dane osobowe


Zakładając konto w Serwisie lub kontaktując się z Usługodawcą, Usługobiorca przekazuje Usługodawcy swoje dane osobowe. Zasady ich przetwarzania zostały opisane w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.


7. Reklamacje


1. We wszelkich sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu, Usługobiorca może kierować reklamacje do Usługodawcy. Reklamacje mogą być kierowane mailowo na adres biuro@klimedsoft.pl.


2. Usługodawca rozpatrzy reklamacje nie później niż w ciągu 14 dni od ich złożenia, w formie mailowej – na adres wskazany przez Usługobiorcę.


3. Usługodawca niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu jakiejkolwiek gwarancji lub rękojmi, wynikającej z okoliczności lub rękojmi określonej przez przepisy prawa. Przedmiotowe wyłącznie nie dotyczy sytuacji, w których Usługobiorcą jest osobą fizyczna zawierająca umowę, o której mowa w niniejszym regulaminie bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


4. Bez względu na jakiekolwiek szkody wynikłe lub w jakikolwiek sposób związane z używaniem lub niemożnością używania Serwisu, które Usługobiorca lub osoby trzecie mogą ponieść z jakiegokolwiek powodu, całkowita odpowiedzialność Usługodawcy z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do kwoty zapłaconej przez Usługobiorcę. Usługobiorcy nie służy prawo do odszkodowania za utracone korzyści.


5. Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych przez Usługobiorcę na podstawie materiałów prezentowanych w Serwisie.


8. Odstąpienie od umowy.


1. W przypadku gdy Usługobiorcą jest osobą fizyczna zawierająca umowę, o której mowa w niniejszym regulaminie bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje mu prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny.


2. W celu realizacji możliwości odstąpienia od umowy Usługodawca jest zobowiązany do przesłania takiej informacji na adres biuro@klimedsoft.pl.


3. W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą, a Usługobiorcy zostanie zwrócona zapłacona kwota przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył.


4. W przypadku odstąpienie od umowy Usługobiorcy zostanie zablokowana możliwość korzystania z płatnej części Serwisu.


9. Postanowienia końcowe


1. Regulamin może ulegać zmianie. O ile zmiany te nie będą nakładały na Usługobiorców dodatkowych obciążeń, Usługodawca będzie informował o zmianach poprzez publikację nowej wersji Regulaminu w Serwisie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.


2. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację zmian.


3. Polityka cookie Serwisu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.


4. Regulamin w obecnym brzmieniu obowiązuje od dnia 1.04.2022 r.


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO KLIMEDSOFT
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem Twoich danych osobowych jest Piotr Klik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Klik Klimedsoft z siedzibą w 31-589 Kraków, ul. Sołtysowska12H/65, NIP: 944-196-25-89, Regon: 366897280.


W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem pod adresem: biuro@klimedsoft.pl.


W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:


1. w celu realizacji umowy na utworzenie i prowadzenie konta w Serwisie oraz realizację usług Serwisu to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy umowy. 


2. w razie uruchomienia płatnej usługi – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO – w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania umowy oraz realizacji przepisów prawa w związku z przepisami ustawy o rachunkowości;


3. w przypadku dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora;


4. w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane do nas pytania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej;


5. w przypadku korzystania z newslettera – w oparciu o wyrażoną przez Ciebie dobrowolną zgodę – przetwarzanie odbywa się ne podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego można ją w każdym momencie wycofać i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem,


Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane:
Dane przetwarzane są wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa tj.:


1. rok od likwidacji konta w aplikacji – w zakresie wskazanym w pkt. 1 powyżej;


2. przez 6 lat od zakończenia współpracy lub powstania roszczeń w zakresie wskazanym w pkt. 2 i 3 powyżej;


3. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenia korespondencji z tym związanej, a następnie przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją– w zakresie wskazanym w pkt. 4 powyżej;


4. do czasu wniesienia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionych interesów administratora;


5. w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody, w tym w celach marketingowych, do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody, z wyjątkiem sytuacji związanych z obroną przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń przez Administratora.

Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane:
Twoje dane mogą zostać powierzone (na podstawie stosownych umów) podmiotom dostarczającym na rzecz Administratora usługi obejmujące obsługę informatyczną wybranych systemów lub rozwiązań informatycznych, księgowo-podatkową, oraz współpracownikom lub wykonawcom realizującym na rzecz Administratora zlecone prace.


Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych:


1. w każdej chwili możesz żądać dostępu do swoich danych osobowych;


2. możesz żądać sprostowania swoich danych osobowych;


3. możesz żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;


4. możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora;


5. możesz żądać przeniesienia swoich danych osobowych;


6. w związku z każdym aspektem przetwarzania swoich danych osobowych możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że narusza ono przepisy prawa.


Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak konieczne do założenia i obsługi konta w Serwisie Internetowym KLIMEDSOFT, do zawarcia umowy lub do udzielenia odpowiedzi na przesłane nam pytania. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, a na ich podstawie nie będą zapadały automatyczne decyzje.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Jak używamy Cookies
O plikach cookie
AKCEPTUJĘ