fbpx

Uruchamiamy Strefę Klienta!

W dniu dzisiejszym uruchamiamy Strefę Klienta, w której znajdą Państwo cykliczną aktualizację sektorowych aktów prawnych wraz z opisem co uległo zmianie. W jednym miejscu zebraliśmy zmiany dotyczące Ochrony Zdrowia. 

W naszej Strefie Klienta znajdziesz opracowanie bieżących aktów prawnych, zarządzeń Prezesa NFZ oraz opublikowanych projektów. Napiszemy Ci również o najnowszych komunikatach Ministerstwa Zdrowia, NFZ i zrobimy dla Ciebie prasówkę dotyczącą ochrony zdrowia. Będziemy aktualizowali wpisy przynajmniej raz na dwa tygodnie!

Poniżej prezentujemy przykładowy wpis, który w naszej Strefie Klienta już się znajduję. Zrobiliśmy dla was pełny przegląd zmian od początku 2022r.

 

 

27 stycznia 2022r. – 2 lutego 2022r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

LinkUstawa 

Opis

Ustawa rozszerza ochronę taryfową m.in. Na podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby udzielania tych świadczeń oraz zasady udzielania rekompensat. 

Od kiedy należy stosować przepisy

Ustawa weszła w życie z dniem 29 stycznia 2022 r.

Komentarz

Ustawa zapewnia możliwość oszczędności dla podmiotów leczniczych, które korzystają z paliwa gazowe. Należy jednak zauważyć ,iż rekompensata dotyczy tylko podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby udzielania tych świadczeń. W pozostałym zakresie rekompensata nie przysługuje.

 

OPUBLIKOWANE W DZIENNIKU USTAW

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2022 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

LinkRozporządzenie Ministra Zdrowia

Opis

1. Zmiany polegają na:

a. Dodaniu do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego procedury medycznej o kodzie icd-9: 00.98 leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego oraz procedury medycznej leczenie chirurgiczne raka gruczołu krokowego z zastosowaniem systemu robotowego; 

2. Dodaniu warunków dla realizacji nowego świadczenia gwarantowanego: „leczenie chirurgiczne z  zastosowaniem systemu robotowego nowotworu złośliwego gruczołu krokowego”. 

3. Jednocześnie zobowiązano  świadczeniodawców zamierzających realizować świadczenie gwarantowane leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego nowotworu złośliwego gruczołu krokowego, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie spełniają wymagań określonych, w części „personel” w zakresie dotyczącym minimalnych kryteriów jakościowych dla personelu medycznego oraz „organizacja udzielania świadczeń” w zakresie dotyczącym minimalnego doświadczenia ośrodka do dostosowania do tych wymagań w terminie do dnia 1 stycznia 2023 r.

Od kiedy należy stosować przepisy

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

LinkRozporządzenie Ministra Zdrowia

Opis

Celem zmiany przedmiotowego rozporządzenia jest: 

1) Doprecyzowanie stosowania zasady obniżenia współczynnika korygującego w przypadku wzrostu taryfy świadczeń opieki zdrowotnej ustalonej po dniu 1 lipca 2021r. Taryfy, które były ustalone przed dniem 1 lipca 2021 r., przygotowywane były bez uwzględnienia zmian dotyczących współczynników korygujących oraz przed wejściem w życie regulacji obligujących do obniżania tych współczynników. Taryfy ustalone przed dniem 1 lipca 2021 r. Nie uwzględniają zatem mechanizmu obniżania współczynników korygujących. Wzrost kwoty zobowiązania spowodowany zaimplementowaniem wskazanych taryf nie powinien więc prowadzić do obniżenia współczynników korygujących; 

2) Skorygowanie mechanizmu obniżania współczynników korygujących w taki sposób, aby w przypadku świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (psz), szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć, kwoty współczynników były pomniejszane proporcjonalnie do udziału danego rodzaju świadczeń lub ryczałtu psz w kwocie zobowiązania dla całej umowy. Obecnie, zmniejszenie współczynników korygujących w psz, szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć odnosi się do wskaźników korygujących całości umowy, co powoduje, że kwoty wynikające z podniesienia wyceny świadczeń są często w całości równoważone zmniejszeniem kwoty współczynnika korygującego umowy. Taka sytuacja nie powstaje w umowach „pozasieciowych”. Proponowane rozwiązanie spowoduje zrównanie sytuacji świadczeniodawców w tym zakresie; 

3) Ustalenie jednolitego postępowania w przypadku zmiany przez prezesa funduszu w trakcie realizacji umowy przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy lub zmiany warunków umowy wynikającej z zarządzenia prezesa funduszu określającego przedmiot oraz szczegółowe warunki zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, poprzez wskazanie, że w takiej sytuacji nowe warunki obowiązują od dnia wejścia tego zarządzenia w życie. Świadczeniodawca, który nie zgadza się na nowe warunki będzie mógł rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, pod warunkiem, że złoży oświadczenie o wypowiedzeniu w terminie tygodnia od dnia wejścia zarządzenia w życie. Zasada ta będzie mieć zastosowanie także do zarządzeń, których zmiany miały miejsce przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia. W przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu po tej dacie będzie obowiązywał termin wypowiedzenia wskazany w danej umowie. Zmiany warunków umowy w innych niż ww. Przypadkach będą uzgadniane indywidualnie.

 

PROJEKTY USTAW I ROZPORZĄDZEŃ

  • Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

LinkProjekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia  

Opis

Projekt rozporządzenia zakłada wprowadzenie nowej dziedziny specjalizacji „psychoterapia uzależnień”, w której osoby spełniające wymagania będą mogły odbywać szkolenie specjalizacyjne. Osoba posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień będzie przygotowana do prowadzenia psychoterapii osób z zaburzeniami związanymi z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, zaburzeniami nawyków i popędów oraz bliskich tych osób. 

  • Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie diagnostycznych poziomów referencyjnych

Link: Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Opis

Rozporządzenie określa diagnostyczne poziomy referencyjne dla badań rentgenodiagnostycznych, badań diagnostycznych z zakresu medycyny nuklearnej oraz z zakresu radiologii zabiegowej. § 2. 1. Diagnostyczne poziomy referencyjne dla badań rentgenodiagnostycznych oraz z zakresu radiologii zabiegowej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 2. Diagnostyczne poziomy referencyjne aktywności produktów radiofarmaceutycznych dla badań diagnostycznych z zakresu medycyny nuklearnej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

 

ZARZĄDZENIA PREZESA NFZ

  • Zarządzenie nr 12/2022/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19.

LinkZarządzenie Prezesa NFZ

Opis

1. Zmiana zarządzenia ma na celu umożliwienie bieżącego dostosowywania liczby utworzonych na terenie danego województwa izolatoriów do aktualnej sytuacji epidemicznej tak, aby zapewnić konieczną opiekę dla osób zakażonych wirusem sarscov-2.

2. Kolejna wprowadzona zmiana ma na celu zwiększenie dostępności do diagnostyki sars-cov-2, poprzez wprowadzenie możliwości wykonania testów antygenowych w aptekach ogólnodostępnych. W tym celu utworzono nowe produkty rozliczeniowe: 99.05.0009 wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa sars-cov-2 o wartości 35,83 (obejmuje koszty: pobrania materiału biologicznego, testu antygenowego i wykonania testu; finansowaniu podlegają tylko testy antygenowe, których wykonanie zostało zlecone w systemie cez; konieczność sprawozdania wyniku testu diagnostycznego) oraz 99.05.0010 wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa sars-cov-2 (bez kosztu testu) o wartości 23,24 zł (obejmuje koszty: pobrania materiału biologicznego i wykonania testu (bez kosztu testu); finansowaniu podlegają tylko testy antygenowe, których wykonanie zostało zlecone w systemie cez; konieczność sprawozdania wyniku testu diagnostycznego).

Od kiedy należy stosować przepisy

Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 27 stycznia 2022 r.

  • Zarządzenie nr 13/2022/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19.

LinkZarządzenie Prezesa NFZ

Opis

Wprowadzona zmiana ma na celu zwiększenie dostępności do diagnostyki sars-cov-2  poprzez  wprowadzenie  możliwości  wykonania  testów  antygenowych  w medycznych  laboratoriach diagnostycznych  i mobilnych  punktach  pobrań. 

Od kiedy należy stosować przepisy

Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 28 stycznia 2022 r.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Jak używamy Cookies
O plikach cookie
AKCEPTUJĘ